Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, yine eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açtığı veya açacağı BOŞANMA,  davaları ile ilgili yine Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davaları ile diğer her türlü davaların kararlarının TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile  sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragati ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule,istinaftan feragata ve istinaftan feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Ordu Barosu Avukatlarından 353 sicil numaralı, 26912386186 T.C.Kimlik numaralı, Dumlupınar Mah. Reşadiye Cad. Vişne Sok. Aydemir İş Merkezi No:2/2 Fatsa Ordu adresindeki Av.Sezai Çelebi ile, yanında sigortalı olarak çalışan 765 sicil nolu, 23567485516 T.C.Kimlik numaralı Av.Semih Serdar tarafımdan vekil tayin edilmiştir.

Vekâletname veren                   :

Adresi                                     :

Gerçek kişiler için T.C.Kimlik No  :

Tüzel kişi  Vergi D. ve sicil No     :

 

 

Not: Tanıma-tenfiz davaları için avukata verilecek vekaletnameye, vekalet verenin vesikalık resminin yapıştırılması zorunludur. Bu nedenle Noter yada Konsolosluğa giderken yanınıza resim almayı unutmayınız.