İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Alacak (Kira Alacağı)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
Borçtan Kurtulma Davası
Haczedilemezlik Şikayeti
Hisseli Malın Satış Şekli
İcra Emrine İtiraz
İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
İhalenin Feshi
İhtiyati Haczin Kaldırılması
İmzaya İtiraz
İstihkak Davaları
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
İtiraz
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
Kambiyo Hukuku Şikayeti
Kıymet Takdirine İtiraz
Kiralananın Tahliyesi(İcra)
Konkordato
Meskeniyet İddiası
Rehnin Kaldırılması Talebi
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
Şikayet
Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) – Harca Tabi Degil
Takas Mahsup Talebi
Takibin Taliki Veya İptali
Tanıma Ve Tenfiz
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yetki İtirazı