Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Davaya vekalet HMK’nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümlerde açıklık olmayan hallerde Borçlar Kanununun temsil ve vekalete ilişkin hükümleri davaya vekalet hakkında da uygulanır.

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurtdışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname düzenlettirebilirler.

Yabancı noterlikler yada noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de Türk Konsoloslukları tarafından yetkili bir makam tarafından düzenlendiğine dair  şerh düşülmesi  halinde kullanılabilir.