Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir.

Davaya vekâlet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir.

Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.

VEKALET TÜRLERİ :

Vekile (avukata) dava vekaleti (temsil belgesi) iki şekilde verilebilir. Vekaletname, özel ve genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

Özel dava vekaletnamesi: Yalnız belli bir (veya birkaç) davanın takibi için verilen vekaletnamedir. Vekil, özel dava vekaletnamesiyle müvekkilini vekaletnamede belirtilen davadan başka bir davada temsil edemez.

 

Genel dava vekaletnamesi: Müvekkilin açmış olduğu ve açacağı ve müvekkile karşı açılmış bütün davaları takip etmek için verilen vekaletnamedir (1136 sayılı Av. K. m. 171/2). Vekil, genel dava vekaletnamesiyle müvekkilini başkadavalarda da temsil edebilir.

 

Vekalet nerede düzenlenebilir?

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurtdışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname düzenlettirebilirler.

Yabancı noterlikler yada noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de Türk Konsoloslukları tarafından yetkili bir makam tarafından düzenlendiğine dair  şerh düşülmesi  halinde kullanılabilir.

 

Vekalet ilişkisi nasıl sona erer?

Borçlar kanununun 512. maddesine göre “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Vekalet akdi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesi halinde de vekalet akdi sona erer.