DEĞİŞİK İŞLER

6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
Yemin Tutanağı
Yemin Tayini
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Tevdii Mahali Tayini
Tespit (D.İş)
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
Tereke Tespit
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi (İ.İ.K.36)
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
Öz Sermaye Tespiti
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi)
Ödeme Emri Tespit
Noter Yemini
Noter Defter Tasdiki
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İhtiyati Haciz
Husumete İzin (TMK 462/8)
Denetim Makamının Onayı
Delil Tespiti
Bilirkişi Banka Kanununa Göre
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma

Diğer Değişik İşler